Oshiwambo version : Idea Generation & Validation

Oshiwambo version : Idea Generation & Validation

NGHENE U NA OKUNDULUKAPO NOKUNGUSHUPALEKA EDILADILO LONGESHEFA.
Omushangi: Victoria Haihambo
Omutoloki : Rauna Mwatila

Oshinyolwa eshi osha nuninwa ovanhu ovo va kala ve na oshimbide (ounyengwi) moku eta po ediladilo longeshefa li na ongushu.
1. Oku eta po ediladilo longeshefa ope na omikalo odo dina okulandulwa. Odo nee edi ta di shikula apa:
(a) Omukundu uli pi po to kandulapo
Nakudiladila oku na nee oku lipula kutya ota ka xwepopeka omukundu uli po nale moshiwana ile ota eta po omanyamukulo ape inaa monika mon ale momudningonoko omo. Ta longifa osho ewete kutya oshapumbiwa kovakwashiwana ova a ninga ovashonekwaladi vaye.
(b) Ediladilo loye nali kale oshiholikenima
Nakudiladila na tale kwaasho ehole okuninga naasho ha dulu lela okulonga nawa no noupu. Oku longa oshiholikenima shoye oha shi lela ohokwe, omukumo nelitulemo mongeshefa.
(c) Tungila ediladilo loye keengeshefa odo dili po nale.
Oto dulu oku nongonona nokutungila edilaadilo loye keengeshefa odo di li nale momudingonoko woye opo u mone ediladilo liwa longeshefa yoye. Mokulongifa omukalo ou, ota shi ku etele u mone omikalo diwa no dipe opo ongeshefa yoye i dule oku keshi endifa nawa i dule odo da hangwa po nale.
Owa pumbwa nee oku li pula kutya oshike mbela ta shi ngushupaleke ongeshefa yoye? I dule dikwao odo wa hanga po nale. Ilo i denge mo dikwao.
D. Ninga omapekapeko
Komalungula oku na omadiladilo omaludi eengeshefa mahapu, oo omunhu to dulu ku longifa opo u mone ouyelele kutya eengeshefa dilipi po dili nale momudingonoko naadi di hemo. Konenena yoo vali nee ngeenge odo di li mo ota di yandje tuu osho ovalandi va pumbwa nawa nopefimbo. Shilipaleka yoo tuu vali ngeenge oshishonekwa shoye osha pumbiwa tuu koshiwana.

2. Ekwashilipaleko ledilaadilo
Konima nee eshi wa mona ediladilo loye. Owa pumbwa nee oku kwashilipaleka ongushu yedilaadilo loye. Tala nee ngeenge edilaadilo loye ota li dulu tuu oku tulwa moilonga. Open a nee omikalo da yooloka di na oku talifwa ongushu yeedilaadilo:

(a) Oungeshefelo
Shilipaleka nee ngeenge ope na tuu ovaladi voilandifomwa yoye manga ino ta meka okulandifa. Eshi ota shi ningwa paku tofa mo ovashonekwalandi voye, noku va ningila oma pulaapulo u mone ngeenge ovapumbwa tuu shili osho wa hala okulandifa.

Nduluka po yo vali omapulo oo u na oku ka pula ovanhu ovo wa teelela va kale ovalandi voye. Oto dulu oku shininga mwaasho ha shi ufanwa online survery.
Oto dulu yoo va li oku yandja oilandifomwa yoye kovalandi omaano petameko opo va tale voo va lande op ova dule oku kupa ouyelele konima eshi ve ilongifa. Natango eshi ota shi shilipaleke oshishonekwa diladilo shoye. Sho vali, ota shi yandje omito kovalandi va shiive oilandifomwa yoye. Osho ta shi ka kwafela oku etela ovalandi ovo va hokwe oshilandi fomwa shoye.
(b) Openi to hange oshimaliwa shedilaadilongeshefa loye.
Owapumbwa nee oku mona kutya shiimba opo edilaadilo loye liye komesho owapumbwa oshimaliwa shifike peni? Yandja etengenekofaneko lomuvalu woshimaliwa oo wa pumbiwa wa kwatelamo oipumbiwa noilongifwa aishe. Ove kwatela mo yoo loss and profit. Yandja yoo vali efimbo lonhumba olo to tengeneke eshi ota shi kupe efano layela kombinga yelongifo loshimaliwa manga ino ta meka ongeshefa yoye.

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart